Maagien kilta

Maagien kilta on eksiittien vanhin tunnettu maailmanlaajuinen järjestö. Kilta on poliittisesti neutraali ja sen tehtävänä ovat sivistys, verkostoituminen, julkisten palveluiden ylläpito ja ihmisten varjelu.

Moni eksiiteistä kuuluu Maagien kiltaan ja jäseneksi pääsee denaarin vuosimaksua vastaan. Jäsenellä on oikeus käydä kauppaa, osallistua killan tapahtumiin, opettaa, ottaa vastaan opetusta ja käyttää killan yhteisiä resursseja, kuten kirjastoja ja postipalvelua.

Killan tärkeimmät suojeluspyhimykset ovat arkkienkeli Mikael, Hermes ja profeetta Muhammed. Moni viranhaltija palvoo jotain näistä jumalista.

Organisaatio

Maagien kilta on organisoitunut alueellisiin karavaaneihin. Killan toimintaa valvoo ja kehittää kokeneista jäsenistä koostuva neuvosto Proxy.

Karavaani

Karavaani on Maagien killan paikallinen hallinnollinen elin, jonka tarkoituksena on edistää killan tehtäviä ja laajentaa sen vaikutusaluetta. Karavaanin toimintaa ohjaa erikseen nimetty hallitus ja tämän luottamusta nauttiva johtaja, siral.

Karavaanin vaikutusalueella voi olla myös yksi tai useampi toimipiste, sarai. Saraita perustetaan usein laajentaakseen karavaanin vaikutusaluetta.

Jokainen Maagien killan jäsen kuuluu johonkin karavaaniin.

Lait

Maagien kilta valvoo omia lakejaan, ja ne koskevat kaikkia jäseniä. Jokainen jäsen on velvoitettu ilmoittamaan havaitsemansa rikkeet lähimmälle toimipisteelle rangaistuksen uhalla.

Maagien killan lait ovat seuraavat:

1 § Kubiittien koskemattomuus

Kaikessa toiminnassa on pyrittävä suojelemaan kubiitteja altistumasta maagisille vaikutteille. Jos sivullisten altistamista ei voida välttää, arvioidaan erikseen oliko toiminnan aiheuttama haitta kubiitissa huomattavaa toiminnan tavoiteltuun hyötyyn/vaikutukseen nähden. Rikkeestä seuraa perinteisesti varoitus tai sakko rikkeen vakavuudesta riippuen. jos kubiitti vajoaa, tuomitaan rikkuri usein vastuuseen hänestä määrätyksi ajaksi.

2 § Magiaa koskevat rajoitukset

Magian käyttö täytyy olla asianmukaisesti valvottua ja ohjesääntöjen mukaan suoritettua. Loitsija ottaa vastuun kaikista välittömistä seurauksista, joita loitsiminen tai sen oheisvaikutukset aiheuttavat. Kaikille loitsimiseen liittyville henkilöille on oltava selvää, mistä kyseisessä loitsussa on kyse. Jos kyseessä on useamman henkilön tekemä loitsu, on paikalla olevista maageista kokeneimman otettava vastuu loitsun seurauksista.

Jos magiaa on tarkoitus käyttää ympäristössä, joka on minkä tahansa paikallista valtaa pitävän tahon hallinnoima, on taholta saatava toimintaan suostumus. Maagien killan virallisilla toimipisteillä ja hallintoalueilla taikominen on suoritettava aina Killan suojeluspyhimysten ja mahdollisen paikallisen suojeluspyhimyksen ehdoilla. Erityisesti kanavoitaessa on asianmukaista pyytää tahoja paikalle kanavoitavien umbriittien lisäksi.

Erityisiä rajoituksia on asetettu tiettyihin magian sovelluksiin. Näitä magian sovelluksia tai niiden variaatioita on sallittua harjoittaa ja/tai opettaa vain erityisluvalla ja tiukan valvonnan alaisesti. Rajoitus pätee kaikkialla eikä muiden tahojen antamia lupia oteta huomioon vaikka rike olisi tehty Killan suoran valvonnan tai hallintoalueen ulkopuolella.

Lupia kiellettyihin magian sovelluksiin myönnetään kertaluontoisesti ja muutoin niiden harjoittamisesta seuraa aina rangaistus rikkeen vakavuudesta riippuen. Kiellettyjen sovellusten lisäksi myös niitä koskevan dokumentaation (loitsukirjat, ohjeet, kääröt) hallussapito on sallittua vain Maagien killan luvalla Killan määräämien turvajärjestelyjen mukaisesti. Maagien kilta voi takavarikoida tällaisen materiaalin ilman varoitusta sen karavaanin sinarin luvalla, johon materiaalia hallussaan pitävä maagi kuuluu, tai Proxyn erillisen määräyksen nojalla.

Lista kielletyistä magian sovelluksista:

  1. Vastentahtoinen ajatusten tai muistojen manipulointi.
  2. Vastentahtoinen ruumiiden tai ruumiinosien hyväksikäyttäminen loitsiessa.
  3. Vastentahtoinen ihmisuhraus.
  4. Kuolleiden henkien kutsuminen fyysiseen maailmaan.
  5. Ajan manipulointi.

3 § Umbriittien oikeudet killassa

Killan jäsenyys edellyttää, että jäseneksi hakeva maagin sielu on luonnollinen ihmisen sielu, eikä umbriitti ihmiskehossa. Rajatapauksissa Kilta mahdollistaa auxilia-jäsenyyksiä, joita myönnetään umbriiteille, jotka elävät enemmän inhimillisten lainalaisuuksien kuin umbriittien vastaavien sanelemina. Jäsenyys on aina ruumiskohtainen eikä päde jos ko. umbriitti siirtyy toiseen ruumiiseen.

Auxilia-jäsenet saavat samat oikeudet kuin tavalliset maagit, mutta ovat aina Killan ihmisjäsenen vastuulla. Nämä auxilian “huoltajiksi” määritellyt maagit ovat vastuussa auxiliasta ja tilanteista, joissa auxilia aiheuttaa ongelmia. Huoltajalla on oikeus kohdella auxiliaansa oman harkintansa ja omatuntonsa mukaisesti niissä rajoissa, ettei auxilialle koidu tarpeetonta kipua tai fyysisen kehon kuolemaa. Kilta ei puutu huoltajien tapaan kohdella auxiliaa, jos kohtelu ei riko jäsenen perusoikeuksia. Auxilia voidaan tarvittaessa pakottaa huoltajansa tahtoon, jos auxilialle ei koidu tästä kohtuutonta tuskaa.

Auxilia-jäsenen perusoikeuksiin kuuluu oikeus Killan työpaikkoihin, Killan jäseniä koskeviin alennuksiin, Killan koulutukseen, puolustukseen lain ja väkivallan edessä, vakaumukselliseen vapauteen sekä maagien Killan suojelukseen asianmukaisilla alueilla ja tehtävillä. Killan äänestystilanteissa paikallisen päättävän tahon myöntymyksellä auxilialla on myös äänioikeus.

Umbriitit jotka eivät omaa auxilia-jäsenyyttä eivät nauti minkäänlaisesta suojeluksesta Killassa sinänsä ja jos maagi tuo umbriitteja Killan alueille, on tämä aina vastuussa niistä ilman erillistä määräystä.

4 § Killan neutraalius politiikassa

Koska Kilta on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille eksiiteille avoin järjestö, on kaikkien poliittisten toimijoiden pystyttävä vakaumuksestaan huolimatta toimimaan Killan tehtävissä täysin neutraalisti. Yleisesti Killan työntekijät vannovat valan, jossa maagi lupaa jättää henkilökohtaisen vakaumuksensa ja muut lojaliteetit syrjään edustaessaan Kiltaa.

Muissa poliittisissa tai aatteellisissa ryhmissä olevia maageja tarkkaillaan erityisen tarkasti ja kaikesta epäreilusta tai epätasa-arvoisesta käytöksestä Killan varjolla rangaistaan herkästi. Kilta käsittelee tällaista korruptiota koskevat kantelut aina huolella. Kovimmat rangaistukset ovat vahingonkorvauksia ja Killasta erottaminen.

5 § Killan suojelus

Kilta tarjoaa jäsenilleen suojelusta mielivaltaa ja vihamielisiä umbriitteja kohtaan. Killan toimipisteet on aina rauhoitettuja ja pahanteosta rangaistaan aina. Killan tehtävillä olevat maagit kantavat mukanaan sinettiä joka toimii merkkinä Killan suojeluksesta. Jos sinetin haltijaa vastaan käydään, seuraa siitä Maagien Killan vastatoimenpide.

Joillain alueilla on Killan partioita, jotka pyrkivät aktiivisesti toimimaan rauhanturvaajina ja lainvalvojina. Kilta ei koskaan puutu Killan ulkopuolisiin asioihin, mutta esimerkiksi vihamielisiä umbriitteja vastaan suojeluspartiot antavat mielellään apuaan.